ژاکت بافتنی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 12 آوریل 2018

سایزها: S/M – L/XL – XXL/XXXL

وسایل مورد نیاز:

 • کاموا 750-800-1000 گرم
 • میل شماره 4
 • دکمه 6 عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با بافت ساده و میل شماره 4 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.

توضیحات:

 • بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود و هر نوار ابری شامل دو رج است.
 • پترن مورد استفاده در بافت این ژاکت A.1 است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد. رج اول پترن باید از روی کار بافته شود.
 • جادکمه ها: جادکمه ها را در قسمت راست ژاکت ایجاد کنید و برای ایجاد جادکمه دونه سوم و چهارم را از زیر یکی کنید و بعد یک ژوته بزنید. جادکمه ها را در فواصل زیر ایجاد کنید.
  • سایز S/M: در فواصل 7-14-21-28-35 و 42 سانتیمتری
  • سایز L/XL: در فواصل 8-15-22-29-36 و 43 سانتیمتری
  • سایز XXL/XXXL: در فواصل 9-16-23-30-37 و 44 سانتیمتری
 • نحوه اضافه کردن دونه در یقه: دونه را با ژوته اضافه کنید و در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ نیافتد.
 • نحوه کم کردن دونه در یقه: تمام کم کردنهای یقه را از روی کار به شرح زیر انجام دهید: بعد از دونه های ابری یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته شده بیاورید و قبل از دونه های ابری دو تا یکی کنید.

نحوه بافت:

قسمت پشت و جلوی این ژاکت یکجا بافته میشود و بافت از وسط قسمت جلو شروع میشود.

ابتدا 254-309-360 دونه در میل شماره 4 سربیاندازید. پنج رج به زیر ببافید رج اول از پشت کار خواهد بود. رج بعد را از روی کار به این شرح ببافید: [*دو تا رو، هر کدام از دو دونه بعد را دوبار ببافید که در نتیجه دو دونه اضافه میشود، دو تا رو* فاصله بین دو * را دوبار دیگر تکرا کنید، 14-13-12 دونه به رو] فاصله بین دو علامت [] را 6-8-10 بار دیگر تکرار کنید، سپس فاصله بین دو * را سه بار دیگر تکرار کنید و شش دونه آخر را ابری ببافید. (تعداد دانه ها 302-369-432)

در رج بعد شش دونه ابتدا و انتها را ابری ببافید و بقیه دونه ها را اگر زیر هستند به زیر و اگر رو هستند به رو ببافید. سپس رج بعد را از روی کار به این شرح ادامه دهید: شش دونه ابتدا ابری، [پترن A.1، سپس 14-13-12 دونه به رو] فاصله بین دو علامت [] را 6-8-10 بار تکرار کنید، پترن A.1 و شش دونه آخر را ابری ببافید. یک علامت بعد از 75-92-102 دونه ابتدا بگذارید و یک علامت دیگر 75-92-108 دونه مانده به انتهای رج بگذارید، یعنی بین علامتها 152-185-216 دونه وجود خواهد داشت. همینطور بافت را ادامه دهید.

وقتی اندازه ژاکت 5-7-9 سانتیمتر شد، رج آخر باید از پشت کار باشد، یک دونه در قسمت دونه های رو با دو تا یکی کردن دونه اول و دوم کم کنید. کم کردن را از هر شش رج کلاً به تعداد 11-10-9 بار انجام دهید. کم کردن را یکبار در ابتدای قسمت رو یکبار در انتهای قسمت رو انجام دهید.

همزمان وقتی اندازه ژاکت 7-8-9 سانتیمتر شد، جادکمه ها را ایجاد کنید.

بعد از اینکه تمام کم کردنها تمام شد، 218-270-322 دونه در میل وجود خواهد داشت و بین هر تکرار پترن A.1 دو دونه رو موجود خواهد بود، اندازه ژاکت تقریباً 29 سانتیمتر خواهد بود.

بافت را ادامه دهید تا اندازه 33-35-36 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشت کار باشد، یک دونه در هر قسمت دونه های رو با ژوته اضافه کنید و در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ نیافتد. اضافه کردن را از هر شش رج کلاً به تعداد 3-2-2 بار انجام دهید، اضافه کردن را یکبار قبل از دونه های و یکبار بعد از دونه های رو انجام دهید. وقتی تمام اضافه کردنها تمام شد، بین هر تکرار پترن A.1 6-5-5 دونه رو وجود خواهد داشت و تعداد دانه ها 246-297-355 خواهد بود.

 

بافت یقه

وقتی اندازه ژاکت 41-42-43 سانتیمتر شد، یک دونه بعد از دونه اول و یک دونه قبل از دونه آخر به نحو گفته شده اضافه کنید. اضافه کردن را ابتدا یک رج در میان کلاً به تعداد دوازده بار و سپس از هر چهار رج کلاً به تعداد شش بار انجام دهید. وقتی تمام اضافه کردنها تمام شد 24 دونه در ابتدا و انتهای رج وجود خواهد داشت که ابری بافته میشود.

 

بافت نوار یقه

همزمان دو سانتیمتر بعد از اولین اضافه کردن یقه، دو دونه به نحوی که در بخش توضیحات گفته شده کم کنید. کم کردن را یک رج در میان پنج بار دیگر انجام دهید و سپس از هر چهار رج شش بار دیگر انجام دهید. (نصف دونه های مربوط به پترن ابتدا و انتهای رج کم میشوند هر جا برای بافت پیچ امکانپذیر نبود دونه های باقیمانده را به زیر ببافید)

 

بافت زیربغلها

همزمان وقتی اندازه ژاکت 51-52-53 سانتیمتر شد، رج آخر باید از پشت کار باشد به شرح زیر برای زیربغل کور کنید: برای سایز S/M و L/XL سه دونه قبل و بعد از هر علامت کور کنید و برای سایز XXL/XXXL هفت دونه به این شرح کور کنید: پنج دونه رو در قسمتی که هلامت درآنجاست و یک دونه قبل وبعد از این دونه های رو. سپس هر قسمت را جداگانه ببافید.

 

نحوه بافت قسمت جلو نیمه چپ

سپس در ابتدای هر رج در محل زیربغل به شرح زیر کور کنید: سه دونه 0-1-3 بار، دو دونه 3-3-4 بار و یک دونه 5-4-6 بار. وقتی کم کردنهای زیر بغل و نوار یقه و افزایش یقه تمام شد، 55-66-70 دونه برای سرشانه باقی می ماند.

بافت را پترن ادامه دهید وقتی اندازه 70-73-76 سانتیمتر شد، حتمآً تا پایان یا نصف پترن ببافید، 6-9-9 دونه در طی رج کم کنید، از بین دونه های ابری کم نکنید. (تعداد دانه ها 49-57-61)

در رج بعد از روی کار 25-33-37 دونه اول را برای سرشانه کور کنید و 24 دونه باقیمانده را به زیر ببافی. حال این دونه های باقیمانده را به شرح زیر ببافید:*دو رج تمام دونه ها را ببافید، 2 رج فقط هجده دونه به طرف وسط قسمت جلو را ببافید* فاصله بین دو * را تکرار کنید تا اندازه از طرف کوتاهتر 5.5 سانتیمتر شود.

 

نحوه بافت قسمت جلو نیمه راست

همانند نیمه چپ است منتها قرینه

 

نحوه بافت قسمت پشت

این قسمت شامل 114-139-167 دونه است. همانند قسمت جلو برای زیربغل پشت نیز کور کنید. (تعداد دانه ها 92-113-121) بافت را ادامه دهید وقتی اندازه 68-71-74 سانتیمتر شد، حتمآً تا یکی از رجهای مشخص شده در شکل پترن ببافید، در رج بعد از روی کار 24-23-23 دونه وسط را کور کنید، بعد هر سرشانه را جداگانه ببافید.

نحوه بافت سرشانه پشت نیمه چپ

یک رج از پشت کار ببافید، دو دونه ابتدای رج بعد را کور کنید. (تعداد دانه ها 32-43-47) یک رج از پشت کار به زیر ببافید در رج بعد از روی کار 6-9-9 دونه در طی رج کم کنید. (تعداد دانه ها 26-34-38) در رج بعد همه دانه ها را کور کنید. یک دونه اضافی در سرشانه چپ برای دوخت یقه است.

نحوه بافت سرشانه پشت نیمه راست

بافت این قسمت از وسط شروع میشود، دو دونه در ابتدای رج کور کنید. (تعداد دانه ها 32-43-47) یک رج از روی کار و یک رج از پشت کار ببافید. در رج بعد از روی کار 6-9-9 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 26-34-38) در رج بعد از پشت کار کور کنید.

 

نحوه بافت آستینها

ابتدا 22 دونه در میل شماره 4 سربیاندازی. یک رج از پشت کار به زیر ببافید. رج بعد را به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا رو دو دونه بعد را دوبار به زیر ببافید که میشود چهار دونه، دو تا رو* فاصله بین دو * را دوبار دیگر تکرار کنید و سه دونه آخر را ابری ببافید. (تعداد دانه ها 28) یک رج از پشت کار به اینصورت ببافید: دونه های زیر را به زیر و دونه های رو را به رو ببافید و دونه هائی که در رج قبل ابری بافته بودید را ابری ببافید. در رج بعد دونه هایی که در رج قبل ابری بافته بودید را ابری ببافیدو بقیه را مطابق پترن A.1 ببافید. وقتی پترن A.1 به تعداد 4-4-5 بار عمودی بافته شد، دو رج ابتدای پترن را یکبار دیگر ببافید، حال اندازه تقریباً 24-24-30 سانتیمتر خواهد بود. رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا رو، دو تا یکی از زیر، دو تا یکی زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را دو بار دیگر ببافید، سه دونه آخر را هم ابری ببافید. (تعداد دانه ها 22) یک رج از پشت کار تمام دونه ها را ابری ببافید بعد کور کنید.

حال در این تکه از طرفی که یک دونه ابری بافته میشد 52-54-62 دونه بردارید و یک رج از پشت کار به زیر ببافید. سپس یک رج از روی کار به زیر ببافید، سپس با بافت ساده معکوس ادامه دهید.

وقتی اندازه آستین 15 سانتیمتر شد، یک دونه در ابتدا و انتهای رج اضافه کنید. اضافه کردن را از هر 3-2-2 سانتیمتر به تعداد 10-13-13 بار دیگر تکرار کنید. (تعداد دانه ها 74-82-90) وقتی اندازه آستین 48-45-43 سانتیمتر شد، برای شکل دادن بالای آستین به شرح زیر کور کنید: چهار دونه یکبار، دو دونه سه بار و یک دونه 6-7-9 بار، سپس در ابتدای هر رج دو دونه کور کنید تا اندازه آستین 57-55-54 سانتیمتر شود، حال در ابتدای دو رج بعد سه دونه کور کنید، سپس در رج بعد تمام دونه ها را کور کنید. اندازه آستین تقریباً 58-56-55 سانتیمتر خواهد بود.

بعد درز سرشانه ها را بدوزید. دو تکه یقه رابه هم وصل کنید و به پشت ژاکت بدوزید. درزآستینها را بدوزید و به ژاکت وصل نمایئد و در نهایت دکمه ها را بدوزید.

جدول توضیحات پترن

7c708 341378 PmPJDyRA ژاکت بافتنی 

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید

 17780 341378 U1BSNMbG ژاکت بافتنی

=

از روی کار به رو ببافید از پشت کار به زیر ببافید

 906d6 341378 AMT7Jm3g ژاکت بافتنی

=

یک دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در پشت کار نگه دارید، دو دونه بعد را به زیر ببافید، حال یک دونه موجود در میل سوم را به رو ببافید

 5313d 341378 WDlMwB6N ژاکت بافتنی

=

دو دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در جلوی کار نگه دارید، دونه بعد را به رو ببافید، حال دو دونه موجود در میل سوم را به زیر ببافید

 708a9 341378 OXHGnRkw ژاکت بافتنی

=

دو دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در پشت کار نگه دارید، دو دونه بعد را به زیر ببافید، حال دو دونه موجود در میل سوم را به زیر ببافید

 cc703 341378 SZvB7ZJR ژاکت بافتنی

=

دو دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در جلوی کار نگه دارید، دو دونه بعد را به زیر ببافید، حال دو دونه موجود در میل سوم را به زیر ببافید

 f4eb9 341378 G6cNwcHy ژاکت بافتنی

=

دو دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در پشت کار نگه دارید، دو دونه بعد را به زیر ببافید، حال دو دونه موجود در میل سوم را به رو ببافید

 096e3 341378 IBfdzl23 ژاکت بافتنی

=

دو دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در جلوی کار نگه دارید، دو دونه بعد را به رو ببافید، حال دو دونه موجود در میل سوم را به زیر ببافید

تصویر اندازه های نهائی

b88df 341378 eVVXc43n ژاکت بافتنی

تصویر پترن

18294 341378 Pzpr4LsT ژاکت بافتنی

تصویر پشت ژاکت

3da93 341378 AUM4lvWx ژاکت بافتنی

لینک دانلود فایل PDF

http://elielieli.persiangig.com/document/91/10/Post-233.pdf 

Article source: http://translated-knitting.persianblog.ir/post/233

               
N1434095392 ژاکت بافتنی N1434095292 ژاکت بافتنی N1434093862 ژاکت بافتنی N1483605559 ژاکت بافتنی
     
آموزش طراحی ناخن در منزل /اورجینال جدیدترین آموزش طراحی ناخن/اورجینال آموزش جامع پیلاتس /اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
     

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

جدیدترین ورژن آموزش پیلاتس در ایران

آموزش گام به گام خیاطی

     
13,900 تومان buy ژاکت بافتنی 14,900 تومان buy ژاکت بافتنی 13,900 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1482991349 ژاکت بافتنی N1480060587 ژاکت بافتنی N1479467305 ژاکت بافتنی N1479467219 ژاکت بافتنی
     
آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال
     

کامل ترین آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

     
25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 26,000 تومان buy ژاکت بافتنی 20,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1479405511 ژاکت بافتنی N1479143295 ژاکت بافتنی N1479054794 ژاکت بافتنی N1478163588 ژاکت بافتنی
     
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال
     

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی

آموزش گام به گام خیاطی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

     
26,000 تومان buy ژاکت بافتنی 15,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1477483056 ژاکت بافتنی N1477309509 ژاکت بافتنی N1477309029 ژاکت بافتنی N1477308944 ژاکت بافتنی
     
آموزش بستن شال - اورجینال بسته طلایی و جامع آشپزی در ده عدد دی وی دی - اورجینال کاملترین مجموعه آموزش کامل آشپزی ایرانی - اورجینال آموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی - اورجینال
     

حتما میدونید زیبایی بستن شال به سبک جدید با آرایش خاص خودش زیباست .قدم به قدم..

مجموعه بزرگ آموزش آشپزی به زبان فارسی
آموزش طبخ انواع غذای های ایرانی و خارجی

با این مجموعه شما هنر آشپزی ایرانی را در منزل و به راحتی میاموزید

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

     
15,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1477308811 ژاکت بافتنی N1477308696 ژاکت بافتنی N1477307357 ژاکت بافتنی N1477567236 ژاکت بافتنی
     
پکیج طلایی آموزش کامل خیاطی مردانه کامل ترین و جامع ترین بسته در ایران به صورت فیلم آموزشی - اورجینال مجموعه آموزش کامل خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال آموزش کامل خیاطی خانم خدایاری - اورجینال آموزش خیاطی زنانه - اورجینال
     

بهترین و کامل ترین مجموعه آموزش خیاطی مردانه در ایران

خیاطی یک هنراست با این برنامه خیاطی را آسان وسریع یادبگیرید

حدود ۱۴ ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

     
22,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1477226784 ژاکت بافتنی N1477309431 ژاکت بافتنی N1476731098 ژاکت بافتنی N1476546895 ژاکت بافتنی
     
مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی - اورجینال آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI - اورجینال آموزش کامل آرایش و پیرایش بانوان(چهره سازان) - اورجینال مجموعه آموزش کامل گل سازی - اورجینال
     

** مجموعه آموزش کامل خیاطی و بافتنی **

آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI

توسط بهترین آرایشگر زن ایران در 8 حلقه دی وی دی

آموزشی بسیار مفید برای خود اشتغالی و در آمد زایی !

     
25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 22,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1476546840 ژاکت بافتنی N1476546500 ژاکت بافتنی N1476537129 ژاکت بافتنی N1476536983 ژاکت بافتنی
     
آموزش کامل منشیگری - اورجینال آموزش کامل تصویری دفاع شخصی ویژه بانوان - اورجینال پکیج طلایی آموزش سفره آرایی و میوه آرایی 1 و 2 و 3 معادل 5 DVD - اورجینال آموزش کامل سفره آرایی - اورجینال
     

کاملا تصویری
به زبان فارسی
مناسب برای منشی ها
افراد جویای کار

دیگر نگران مزاحمین خیابانی نباشید!

مدرس : مریم اصغریان
***سفره غذای خود را به بهترین شکل تزئین و زیبا کنید***

استاد آموزش دهنده: مهرانگیز صمیمی

     
20,000 تومان buy ژاکت بافتنی 15,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1476343997 ژاکت بافتنی N1476343937 ژاکت بافتنی N1476342131 ژاکت بافتنی N1476342084 ژاکت بافتنی
     
شمع تزئینی.آموزش تصویری شمع سازی.Training Candle - اورجینال بسته آموزشی (مجموعه آموزش کامل فارسی کادو آرایی ) - اورجینال راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک از بدو تولد و حتی حاملگی تا ۲ سالگی - اورجینال آموزش کامل آرایشگری بانوان - اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه آموزش کادو آرایی

دوبله 2 DVD

۳۰ فیلم آموزشی بارداری و نگهداری از نوزاد

آموزشی جامع به همراه جدیدترین تکنیک های آرایشی و زیبائی

     
25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 22,000 تومان buy ژاکت بافتنی 20,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1476341823 ژاکت بافتنی N1476341768 ژاکت بافتنی N1476341628 ژاکت بافتنی N1476175029 ژاکت بافتنی
     
سری جدید آموزش کامل بستن شال و روسری - اورجینال آموزش آرایشگری شامل میکاپ، گریم، سایه های حرفه ای، شینیون، کوتاهی، انواع بافت، رنگ ومش - اورجینال آموزش کامل از مبتدی تا پیشرفته خیاطی استاد قاسمی راوندی و خانم فاطمه خدایاری - اورجینال آموزش کامل گل آرایی وساخت دسته گل انگلیسی - اورجینال
     

آموزش گام به گام هر طرح بطور کامل و بسیار جذاب وآموزنده

توسط برجسته ترین اساتید و مدرسین حرفه ای ایران

حدود 30 ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

130 نمونه گل آرایی و ساخت دسته گل به صورت تصویری

     
15,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 22,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     
               
N1476174735 ژاکت بافتنی N1476035952 ژاکت بافتنی N1475733546 ژاکت بافتنی N1475733477 ژاکت بافتنی
     
کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک - اورجینال آموزش آشپزی شیرینی پزی و پخت ماهی - اورجینال آموزش تصویری آرایش چشم و ابرو - اورجینال آموزش تصویری آرایشگری زنانه - اورجینال
     

کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک

پخت انواع شیرینی و شکلات برای کودکان خود و سفره آرایی و...

از مقدمانی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

     
19,000 تومان buy ژاکت بافتنی 18,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی 25,000 تومان buy ژاکت بافتنی
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code