simintarhs.limooblog.com

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 14 آوریل 2017


01) آموزش دامن ساده (پنس دار ): رسم الگو (1)

02) آموزش دامن ساده (پنس دار ): رسم الگو (2)

03) آموزش دامن جلو باز (رسم سجاف و خط دکمه )

04) اندازه های تقریبی در اشخاص مختلف

05) آموزش بالا

Article source: http://simintarhs.limooblog.com/

دیدگاهتان را بنویسید