آموزش کف بینی و خواندن کف دست | دانلود رایگان یک نفره

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 04 آوریل 2017
آموزش کف بینی و خواندن کف دست | دانلود رایگان یک نفره

ما در ۳ آموزش مختلف به شما یاد میدهیم که چگونه کف بینی کنید و در هر جمعی جذاب باشید 😉

اصول صحیح کف بینی :

شما و فردی که کف بینی را روی او انجام میدهید باید در کنار هم بنشینید .
هر دو شما باید در وضعیت راحتی قرار داشته باشید .

از شخص مورد نظرتان بپرسید که آیا چپ دست یا راست دست است ، به هر دو دست باید نگاه کنید اما بیشتر توجه تان باشد به دست اصلی فرد باشد .

برای خواندن صحیح کف دست به نور کافی نیاز دارید که میتوانید برای این منظور از نور خورشید یا نور چراغ قوه استفاده نمائید .

کار کف بینی را در مکانی آرام و خصوصی انجام دهید .

همیشه پس از خواندن کف دست سکوت کنید و به جز فرد مورد نظرتان به کسی چیزی نگوئید.

در زمان کف بینی تنها بروی دست فرد تمرکز کنید و از صحبت درباره مسائل جانبی و اضافه خودداری کنید و تنها از چیزی حرف بزنید که بروی دستان او میبینید .

هموار صادق و راستگو باشید تا مردم به شما اعتماد داشته باشند .
این کار را برای کمک و آگاهی رساندن به دیگران انجام دهید و نه برای پز دادن و خودنمایی تا در این کار شاهد پیشرفت خود باشید .

زادگاه کف بینی

بـعـد کـه دسـت فردی را گرفته و به او گفتـیـد که قـصـد خواندن دستش را دارید، به وی چنین مـی تـوانـید بگویید که کف خوانی پس از آنکه در هزاران سال پیش در هندوستان سرچشمه یافت نسل به نسل به ما منتقل گردیده است. در یونان باستان تبدیل به شاهراه گشته وتدریجا مانند سیل خروشان شروع به گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسیا کرد.

خطوط روی کف دستـهـای شـمـا ویـژگیـهای متمایز و سلامتی شخصی شما را تعیین و پیشگویی می کنند و نه سرنوشتتان را. خطوط روی دست تقدیر شما را تعیین و تعریف نمیکنند- بلکه این شما هستید که آن را تعیین میکنید. هرگاه تغییر یابید خطوط دستان شما نیز تغییر خواهند کرد.

از کـف دستان خودتان آغاز کنید و دیری نخواهد گذشت که شما تبدیل به یک استاد کف خوانی خواهید شد.آن قدر دست افراد به سمت شما خواهد آمد که نخواهید دانست با آنها چه کار کنید.

خواندن کف دست

هر دست نمایانگر جنبه های متفاوت ازدیگری میباشد:

دست راست: سمت انجام دهنده یا ” تعامل”

دست چپ: سمت احساسات و یا ”قلب”

آموزش کف بینی و خواندن کف دست

 

معرفی خطوط

kafbini

خط قلب

بیانگر آن است که بـر سـر زندگی عشقی شما چه گذشته و علت آن چه چیز بوده است.

دست راست– چگونگی ارتباط با دیـگران، احـتـیـاجـات و تجربیات در عشق، اشتیاق به زندگی.

دست چپ– چه احساسی نسبت به خودتان و رابطه هایتان دارید، احسـاساتی که در اعماق وجودتان روی میدهند.

مفهوم خط خصوصیات خط ( خط قلب )

وسواسی و مشکل پسند در انتخاب شریک به زیر انگشت اشاره منتهی میشود
نیازمند عشق به زیر انگشت میانه منتهی میشود
احتیاج به رابطه عاشقانه ندارد مستقیم وکوتاه
گویای تعدد جوانب متفاوت از احساسات دو یا چندین انشعاب از خط قلب خارج میگردند
زود رنج در مسایل عشقی خط قلب با انشعابی که سرش متوجه پایین بوده وبه خط عمر میرسد
ازدواج موفق زوج متاهل با خطوط قلب مشابه

خط سر

چگونه می اندیشید، میزان هوش را نمی سنجد.

دسـت راسـت– اعـمـالی فیزیکی که در زندگی انجامش میدهید شامل شغـل، حرفـه و استعدادهای نهفته.

دست چپ– شیوه اندیشیدن، جهان بینی و چگونگی برقراردی ارتباط.

خصوصیات خط مفهوم خط ( خط سر )

خط سر متوسط به مجاور انگشت انگشتر منتهی میشود
تفکر ساده ومستقیم کوتاه
تفکر محتاطانه و تمام وکمال بلند
تفکر متمرکز و روشن مستقیم
حاظر به در نظر گرفتن ایده های نو منحنی
خلاقیت مایل واریب
واقع بین افقی
حساس و زود رنج زنجیره ای
روشن فکرو لحاظ نقطه نظر های گوناگون د و شاخه شدن در خط سر
رویه بی خیالی وسبکباری خط سر شناور

خط عمر

این وسیله ای برای پیشگویی آینده که میلیونر خواهید شد یـا نـه و یا آنـکـه بـگوید چند سال دیگر عمر خواهید کرد نمیباشد، بـلکه نشان می دهد که کیفیت زندگی شما در آینده چگونه خواهد بود.

دست راست– سر زندگی و قوای فیزیکی، زمانبندی رویدادها و وقایع پر اهمیت عملی زندگی، تا چه اندازه در زندگی ماجرا جو می باشید.

دست چپ– سر زنـدگـی و قـوای احـسـاسـی، زمـانـبـنـدی رویـدادهـا و وقایع پر اهمیت احساسی زندگی، چه اندازه در روابط با دیگران ماجراجو می باشید.

مفهوم خط خصوصات خط ( خط عمر )
سر زندگی اندک(شخص خسته) از مجاورت انگشت شست عبور میکند
سرزندگی و سطح انرژی بالا خط منحنی عریض و پهن
بیشتر از لحاظ فیزیکی فعال است تافکری قوی تراز خط سر
از لحاظ سلامتی شکننده زنجیره وار
شخصیت فعال خطوط بالا آمده کوتاه
عشق به مسافرت خطوط پیچ خورده متمایل به خارج
اشاره به رخدادهای خاص در مقاطعی از زندگی خط کوچک روی خط عمر

خط سر یا خط نیروهای ذهنی ، مهمترین خط در کف بینی است و نحوه قرار گرفتن این خط در روی هر دو دست مهم و تعیین کننده میباشد و به طور کلی خط سر در روی دست راست ویژگی تربیتی را در شخص مشخص میکند.

کف بینان متقعدند اگر وضعیت و نحوه قرار گرفتن این خط در روی دست چپ و دست راست باشد این شخص دوران اولیه زندگی خود را بدون مشکل و گرفتاری طی کرده و نیروهای مغزی او به گونه طبیعی رشد یافته اند .

چنانچه خط سر در دست چپ یا دست راست نازک یا کلفت ، پر رنگ یا کم رنگ باشد ، آنگاه کف بینان معنای مختلفی را برای آن قائل میشوند ، همین طور اگر این خط کاملاً صاف باشد یا در دو انتهای ان خمیدگی داشته باشد باز هم اطلاعات متفاوتی را در مورد شخص بازگو میکند.

 

کف بینی

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید خط سر ممکن است در یکی از این سه حالت باشد

الف » خط زندگی را قطع کرده باشد (خط شماره ۱ )

ب » بر خط زندگی مماس شده باشد (خط شماره ۲ )

پ » با خط زندگی فاصله داشته باشد (خط شماره ۳ )

اگر خط سر در کف دست کسی به حالت الف باشد : یعنی خط زندگی را قطع کرده باشد نشانگر آن است که این شخص آدمی ترسو و محافظه کار است ، صاحب این دست همچنین ممکن است فردی بسیار حساس و زود رنج باشد که خیلی زود به خشم می آید و عصبی میشود .

چنانچه سمت چپ این خط به طرف مچ دست متمایل شده باشد این فرد به مرور زمان آدمی عصبی تر و حساس تر میشود ولی اگر این خط از سمت چپ همانطور مستقیم جلو رفته باشد و به طرف مچ دست متمایل نشده باشد بیانگر آن است که فرد مورد نظر به مرور زمان آرامتر شده و میتواند احساسات و عواطف خود را بهتر کنترل کند .

اگر خط سر در کف دست کسی به حالت ب باشد : یعنی ابتدای آن بر خط زندگی مماس شده باشد نشانگر آن است که شخص از اعتماد به نفس ضعیفی در زندگی برخوردار است و دچار نوعی عقده خود حقارت است.

چنین خط سرهایی همچنین برخی اوقات نشانگر افراد عاطفی و بسیار احساساتی است ؛ چنین خط هایی عمدتاً متعلق به آدمهای هنرمند است که از روحیه ای لطیف و ظریف برخوردارند.

خط سر مماس بر خط زندگی اگر در دست چپ متمایل به مچ دست شود نشانگر آن است که در آینده این خصوصیت رفتاری فرد تشدید میشود و ممکن است به اعتیاد روی بیاورد ولی اگر خط سر همان طور مستقیم پیش رفته باشد بیانگر آن است که این فرد به مرور زمان از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شده و بر احساسات خود کنترل بیشتری خواهد داشت .

اگر خط سر در کف دست فرد به حالت پ باشد : یعنی با خط زندگی فاصله داشته باشد بیانگر آن است که وی شخصیتی قائم به ذات و مستقل دارد و از اعتماد به نفس خوبی برخوردار است و هر هدفی را که در زندگی اتحاذ میکند و با جسارت در راه دستیابی به آن میکوشد .

حال اگر این خط سر از سمت چپ به طرف پایین ، مچ دست متمایل شده باشد بیانگر آن است که خصوصیت مزبور در فرد از استحکام برخوردار نیست و فقط در برخی مواقع دارای جسارت فکر و اعتماد بنفس قوی است و دارای عملکرد اجتماعی خوبی میباشد .

اما اگر این خط سر به طور مستقیم جلو رفته باشد و به بالا یا پایین منحرف نشده باشد بیانگر آن است که خصوصیت مزبور به مقدار زیاد در فرد وجود دارد و به مرور زمان تقویت نیز خواهد شد .

9deedd48102110

همچنین باید دانست که چنانچه انتهای سمت راست خط سر از خط زندگی کاملاً فاصله گرفته باشد بیانگر آن است که فرد مورد نظر با محافظه کاری و احتیاط بیگانه است و در همه امور زندگی خود دست به ریسک و خطر میزند و با شجاعتی بسیار خواسته های خود را دنبال میکند و فردی بسیار جاه طلب بوده و با شور و هیجان جلو میرود .

 

این آموزش به صورت تصویری بوده و با توجه به شکل خطوط دست کف بینی انجام می شود.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Article source: http://1nafare.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA/

یک پاسخ به “آموزش کف بینی و خواندن کف دست | دانلود رایگان یک نفره”

  1. درویش گفت:

    سلام خسته نباشید
    بپاس زحماتتان و تهیه این مطلب بسیار عالی از شما تشکر وقدر دانی میکنم.
    موففففففففففففففق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code