چکامه افراز

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی در 24 مه 2016

پروژهبررسیتأثیردرافزایشسودانباشتهبرمیزانتغییراتسودقبلازبهرهومالیاتسالبعد
درسنگارشپیشرفتهدرآموزشزبانانگلیسی،موفقیتدریادگیریزبانانگلیسی
پروژهبررسیعدالتکیفریازدیدگاهحمورابی
پروژهبررسیکودکانودانشآموزانناشنوا
پایاننامهبررسیونقشفرآیندارتباطاتدرعملکردمدیرانسازمانملیجوانان
پروژهبررسیبهداشتروانومهارتهایمقابلهبااسترس،اضطراب،خشم
پایاننامهبررسیتأثیرکلاسهایفوقبرنامهمهارتهایزندگیبرسلامتروانومنبعکنترلدانشجویاندخترخوابگاهی
پایاننامهاطعمهواشربهمعمولومرسوممردمدرعصرعباسیانازابتداتاساله‍ق
گزارشکارآموزیدرشرکتمخابرات
پرسشنامهمنبعاسترسبهداشتزندگی
پاورپوینتنورآینهعدسی
ترجمهسهمقالهدرباره پایداریوانتقالرژیمهایسیاسیدرکشورهایجنوب
تحقیقبررسیشروطضمنعقد
پروژهبررسیفناوریاطلاعات
پرسشنامهارتباطبینتعهدسازمانیویادگیریسازمان
شیپفایلمرزشهرستانرودان
گزارشکارآموزیبررسیفعالیتهایبالادستیصنعتنفت
مقالهبررسیحسابرسیدرحسابداریوروشهایآماریآن
پرسشنامهارتباطبامدرسه
پروپوزالبررسیرابطهبینسبکهایفرزندپروریوالدینباسلامترواندانشجویانروانشناسیبالینی
پاورپوینتبررسیفرایندخمکاری
پاورپوینتترمیمبتن
پروژهبررسیفرایندوعملکردسیستمایدهآل
پرسشنامهاستانداردتجاربمثبتومنفی
ترجمهمتن،انجمنپرداختمالیاتازمعاملاتمالیبرایکمکبهشهروندان
پروپوزالاثربخشیشناختدرمانیبهروشگروهیوواقعیت‌درمانیبرکاهشافتتحصیلیدانشآموزاندختربیسرپرستوبدسرپرستدورهراهنمایی
پایاننامهمقایسهرفتاراطلاع‌یابیدانشجویانتکمیلیعلومانسانیوفنیمهندسیدراستفادهازاینترنت
پروژهمالینحوهسیستمحسابداریشرکتکشتوصنعتروغنگلستاندزفول
مقالهبررسیاندیشهسیاسیهانر
پکیجپروتکلدرمانیمدلماتریس
پروژهکارآفرینیآموزشگاهموسیقی
مقالهاثرپیشکاهشکاتالیزوربرویهیدروژاناسیونایزوبوتانبرکروموآلومینیوم
گزارشکارآموزیحسابداریدرخیریهحضرتابوالفضلع
پایاننامهمقایسهمیزانافسردگیجانبازانخفیفوشدید
پایاننامهبررسیتأثیرتکنولوژیبرپیشرفتتحصیلیدانشآموزان
پروژهبررسیتراورسهایبتنی
پایاننامهبررسیدستگاهگوارش،تنفس،خونومایعاتبدن،دفعادرار
پاورپوینتآفتسرخرطومیبرگیونجه
مقالهبررسیهنرهایگرافیکوچاپ
بررسیآفاتمهمگندمومدیریتکنترلآنهادرایران
پروژهکارآفرینیطرحکنسروسازی
پایاننامهبررسیمیزانآگاهیزنانباردارنسبتبهغربالگریسرطاندهانهرحم
پاورپوینتبررسیساختمانباسازهفلزی
پاورپوینتانواعحافظه
پروژهکارآفرینیتولیدالکترود باظرفیتتندرسال
سوالاتآزمونکارشناسیارشدمجموعهروانشناسیسالکدباپاسخنامهکلیدی
شبیهسازیوآموزشزاویهسنجدرجهای
شیپفایلمرزشهرستانشهرکرد
مبانینظریوپیشینهپژوهشاختلالاسکیزوفرنیا فصلدوپایاننامهارشد
گزارشکارآموزیروشمکانیابیعیبکابلهایبرققدرت
گزارشکارآموزیتعمیراتاساسیموتورپرایددرنمایندگیسایپا
ترجمهمقالهالگوریتمانشعابوحدبرایحلکلییکدستهازمسائلبرنامهریزیغیرمحدب
پرسشنامهچشمانداززمانزیمباردو
بررسیرابطهبینهوشهیجانیباعزتنفسدردانشجویاندانشگاهپیامنور
پایاننامهبررسیامنیتومسیریابیدرشبکههایاقتضایی
پایاننامهبررسیکانسارهاومنابعمعدنیسنگهایساختمانی
پایاننامهبررسیایجادومدیریتشبکههایاطلاعاتیمبتنیبرتجهیزاتسختافزاریسیسکو
بررسیوضعیتکسبوکارهایکوچکومتوسطدرایرانبارویکردیتطبیقی
شیپفایلمرزشهرستانپیرانشهر
پایاننامهبررسیسیاستهایصادراتغیرنفتیایرانبهچین
تحقیقدرموردایرانباستان
پایاننامهبررسیتاثیرزنگورزشبررویسلامتروانیدانشآموزان
پایاننامهبررسی،طراحیوپیادهسازیپایگاهدادههایتوزیعشدههمگن
گزارشکارآموزیتعمیراتنگهداریایرانخودرو
مقالهطرحریزیتوزیعنیازمندیها
پاورپوینتبررسیضوابطپارکینگهادرمناطقمسکونی
تحقیقبررسیشیروفرآوردهایآنوپاستوریزهکردنآن
پایاننامهبررسیتاثیرفعالیتهایفوقبرنامهبرموفقیتتحصیلیدانشجویاندختر
پاورپوینتاصلاحنباتاتمهندسیژنتیک
ترجمهمقالهمفاهیمقواعدجدیدکفایتسرمایهبرایمدیریتپورتفولیویدارائیهایاعتباری
تحقیقبررسیآزمایشحرارت
پژوهشبررسیمعجزاتتنازانبیاءع
پایاننامهبررسینیازبهدرمانهایارتودنسیدردانشآموزانساله بههمراهپاورپوینت
پروژه بررسیتاثیربانکداریالکترونیکبرنظامبانکداریدربانکهایدولتیدرایران
پروژهبررسیکنترلنوارنقالهخطتولیدیککارخانهبا
مقالهآشناییباچندسختافزارکامپیوتر
پاورپوینتبررسیگونههایگیاهیفضایسبزشهری،مشخصات،کاربردوجغرافیا
پاورپوینتانواعادبی
پاورپوینتبررسیطرحاختلاطبتن
گزارشکارآموزیکامپیوتردرکارگاهمرکزیکامپیوتردانشگاهآزاد
پایاننامهبررسیرابطهنارضایتیشغلیوافسردگی
شیپفایلمرزشهرستاننمین
پرسشنامهانگیزهکاریمعلمان
تحقیقبررسینقشعواملاجتماعیومجرمدرتکوینجرم
پروژهبررسیحقوقبازرگانی
مقالهمعرفیوکاربردآنالیزحرارتیدرعیبیابیواگنهایمولدبرققطارهایمسافری
پرسشنامهاستانداردسازگاریبل
پاورپوینتبررسیمدلکمّیسواتدرشهرسازی
پرسشنامهشادکامیآکسفورد
پروژهکارآفرینی طرحتوجیهیتولیدسنگهایقیمتیونیمهقیمتیفیروزهتراشی
گزارشکارآموزیتعمیراتونگهداریوانواعتولیدآسفالتدرشهرداری
مقالهتحلیلالگوریتمشاخهوقیدموازیآسنکرون
پرسشنامهسرمایهروانشناختی لوتانز
تحقیقبررسیظرفیتخازنواندازهگیریضریبدی‌الکتریکهواوچندنمونه‌یدیگر
پایاننامهبررسیمردمشناسیسیرتحولیازدواجازدورهقاجاریهتاایرانفعلیازدیدگاهاجتماعی
شیپفایلمرزشهرستانقزوین
گزارشکارآموزیکامپیوتردرادارهثبتاسنادواملاکمشهد
پایاننامهبررسیتاثیرورزشبرسلامتروانیدانشجویاندختر
پژوهشبررسیآموزشفلسفهبهکودکان
پایاننامهمبانیطراحیایستگاههایتقویتفشارگاز
پرسشنامهاستانداردسنجشبخشودگیبینفردی
پایاننامهبررسیکودکآزاری
مبانینظریوپیشینهپایاننامهکارکردهایاجراییعملکرداجرایی
پایاننامهبررسینقشدولتدرتوسعهیآموزشرایگان
پایاننامهبررسیشبکهقواعدواجیدرگویشلریاندیمشکچهارچوبواج‌شناسیجزءمستقل
پروژهپاورپوینتکارآفرینیرشتهحسابداری
تحقیقبررسیکبوترفاختهیاقمریصخرهای
سوالاتآزمونکارشناسیارشدسنجشازدوروسیستماطلاعاتجغرافیاییسالکدباپاسخنامهکلیدی
تصویراستریوگرافیکوعناصرتقارنبلورتتراگونالپیرامیدال
مقالهبررسیحضرتآدم
پروژهکارآفرینیتولیدومونتاژکامپیوتر
پروژهکارآفرینیتولیدترانسمهتابیواتوواتباظرفیتعدددرسال
سوالاتآزمونکارشناسیارشدمجموعهعلوماجتماعیسالکدباپاسخنامهکلیدی
طرحتوجیهیوکارآفرینیکارگاهتولیدصفحهکلیدکامپیوتر
پاورپوینتکنترلوارزیابیسازمان
شیپفایلمرزشهرستانمرند
طرحتوجیهیوکارآفرینیآموزشگاهموسیقی
پایاننامهبررسیرابطهبینباورهایغیرمنطقیومیزاناضطرابدردانشجویانپسرودختر
تحقیقبررسیکلاهبرداریورابطهآنباصدورچکپرداختنشدنی
مقیاسباورهایارتباطیآدیلسونواپشتاین
نمونهسوالاتآزمونمهارتدورهپیرایشگرمویزنانهدرفنیوحرفهایداری
پایاننامهبررسیکاربردالگوریتمژنتیکدربرنامهریزیفرآیندبهکمککامپیوتر
پروژهکارآفرینیتسمهمغناطیسیدائمی
پاورپوینتبررسیتستغیرمخرب
پایاننامهبررسینوروافتالمولوژی
گزارشکاراموزیحسابداریدرمعاونتمالیواداریدانشگاهآزاداسلامی
برآورداحداثمرغداریگوشتیبهظرفیتقطعهدرشهرستانورامین
پرسشنامهراهبردهاییادگیریخودتنظیمیتحصیلیپینتریچودیگروت
دانلودطرحلامپمطالعهدرکتیابهصورتتکتکاجزاواسمبل
تحقیقموانعوچالشهایتحقیقاتکیفیدرایران
پروژهآشناییباپرسهاونحوهعملکردآنها
پروژهرباتیکبررسیوبهینهسازیمسیربراساسالگوریتمژنتیک
شیپفایلمرزشهرستانتالش
پروژهبررسیشبکههایبیسیممحلی
تحقیقتجزیهوتحلیلسیستمهاوروشها
پایاننامهتعیینوتاییدهویتافرادمبتنیبرمتوندستنویسفارسی
پایاننامهبررسیرابطهبینروششاگردمحورورشدوپرورشخلاقیت
گزارشکارآموزیحسابداریدربیمهتامیناجتماعی
تحقیقبررسیهادیهایبرقرساناها
پروژهکارآفرینینوشابهبدونگاز
گزارشکارآموزیعمران،احداثساختمانبتنی
سوالاتآزمونکارشناسیارشدمجموعهفیزیکسالکدباپاسخنامهکلیدی
پایاننامهبررسیاصلاحاتاقتصادیازنظراسلام
شیپفایلمرزشهرستانمریوان
مقالهبررسیصدوربیمههایدرمان
پایاننامهبررسیروشهایمختلفآبیاریبررویبرخیصفاتمرفولوژیکوفیزیولوژیکبرنج
پایاننامهمقایسهمشکلاتزنانعادیوویژه
جزوهوخلاصهکتابتیپشخصیتی
ترجمهمقالهگزارشوافشاءکنندگانگزارش
سوالاتآزمونکارشناسیارشدمجموعهزبانعربیسالکدباپاسخنامهکلیدی
پروژهبررسیرابطهعزتنفسباشیوههایفرزندپروری
مقالهبررسیپدیدهایاقتصادیواجتماعیاعتصاباتکارگری
پروژهآماریآشناییباآمارتوصیفیپاورپوینت
پروپوزالبررسیتاثیرویژگیهایفردیوسطحآگاهیسهامدارانبرانتخابنوعسهام
بررسیثبتشرکتهایتجاریوموسساتغیربازرگانی
پروژهکارآفرینیراه‎اندازیکارگاهساختماشینهایمرتبطباتزریقسیمانواستحکامخاک
پرسشنامهعواملموفقیتبرمهندسیمجدد
مقالهعواملسازمانیومدیریتیموثربرفساداداری–مالیدرسازمان‌هایدولتی
پایاننامهبررسیموانعاجرایروشهایتدریسفعالورابطهآنباافتتحصیلی
پروژهکاربردکامپیوتردردنیایامروزبررسیشرکتمادیران
پکیجیکمیلیونودویستهزارشمارهفعالتلگرام
پروژهبررسیاصلعدممداخلهحقوقبشر
مبانینظریوپیشینهپژوهشخودپندارهفصلدومپایاننامه
پاورپوینتاصولومبانیآموزشوپرورش
بستهآموزشساختتابلوروان
طرحتوجیهیوکارآفرینیکارگاهتولیدضدیخ
مقالهبررسیچگونگیافزایشبهرهورییکسازمان
مقالهبررسیجامعسرطان
پروژهبررسیخاکهایشوروسدیمی،نحوهتشکیلواصلاح
تجزیهوتحلیلسیستممدیریتمشارکتی،اصولومراحلآن
گزارشکارآموزیسازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتی
پاورپوینتمعماریوبیوگرافیمارکوسنواک
پایاننامهبررسینرمافزارسایپایدک
پرسشنامهباورهایکارآمدیتدریسریاضیمعلمان
شیپفایلمرزشهرستانگناوه
پایاننامهبررسیرابطهفرسودگیشغلیمتصدیاناموربانکملیآذربایجانشرقیباکارکردهایخانوادگیآنها،مددکاریاجتماعی
پروژهپایانیبررسیسیستمهایتوزیع
پروژهکارآفرینیتاسیس
شیپفایلمرزشهرستانلاهیجان
پرسشنامهاستانداردخودتابآوریکلاهنن،
گزارشکارآموزیحسابداریدربانکرفاه
شبیهسازیوآموزشمیکرومتراینچیبادقتبااستفادهاز
مقالهبررسیکاربردکدینگدرمخابرات
نمونهواقعیازنمرهگذاریوتفسیرپروفایل
پایاننامهمدلسرآمدیوبررسیمیزاناثربخشیوشناسائیکانالهایارتباطیبینکارکنانومدیریت
پروپوزالارتباطنگرانیدربارهتصویربدنیوراهبردهایتنظیمهیجانبانشانههایاختلالخوردندردانشجویاندانشگاه
بررسیجنبههایمردمشناسیاستانگیلان
شیپفایلمرزشهرستانپاکدشت
پایاننامهبررسیاستانداریقزوین
مبانینظریوپیشینهپژوهشگشتالتدرمانیفصلدوپایاننامهارشد
پروژهبررسیکراگینگ
بررسیروشهایفرآوریکانیآنولیت،فلزآلومینیوم
پروژهبررسیعللگرایشجوانانونوجوانانبهقرصهایروانگردان
پایاننامهبررسیوتحلیلآثارواستقرارهایاشکافیحوزه‌ایجغرافیاییابهرود
گزارشکارآموزیمکانیکدرشرکتتولیدقطعهپویا
تحقیقبررسیاثباتگرایییاپوزیتیویسمازفلسفهتاباوروارزش
پرسشنامهرفتاریادگیرندهدرتدریساثربخشاستاد
پایاننامهمدلسازیوهمکشیدگیدرگونهچوبراش
پروژهبررسیمفهوموکاربرددوربینمداربسته
گزارشکارآموزیکامپیوتردرشرکت لیتوگرافیبصیر،فعالیتدرشرکتطراحیوگرافیکی
تحقیقدرموردتاریخ
گزارشکارآموزیحسابداریدربانککشاورزی
خلاصهکتابکارآفرینیتالیفدکترمحموداحمدپورداریانی،محمودعزیزی
پاورپوینتبررسیاستراتژیهایبازاریابیدرمرحلهرشدبازارویژهشرکتهایپیرو
طرحتوجیهیوکارآفرینیتولیدآبمیوهبهروشصنعتی
گزارشکارآموزیکارخانهمحمرسازانایران

Article source: http://chakameefraz.limooblog.com/

               
N1434095392 چکامه افراز N1434095292 چکامه افراز N1434093862 چکامه افراز N1483605559 چکامه افراز
     
آموزش طراحی ناخن در منزل /اورجینال جدیدترین آموزش طراحی ناخن/اورجینال آموزش جامع پیلاتس /اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال
     

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

دختر خانوم های جوانی که می خواهند همیشه تک باشند

جدیدترین ورژن آموزش پیلاتس در ایران

آموزش گام به گام خیاطی

     
13,900 تومان buy چکامه افراز 14,900 تومان buy چکامه افراز 13,900 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1482991349 چکامه افراز N1480060587 چکامه افراز N1479467305 چکامه افراز N1479467219 چکامه افراز
     
آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی معادل 21 دی وی دی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان - اورجینال آموزش بافتنی دو میل ( تصویری و فارسی ) معادل 28 سی دی بافتنی - اورجینال
     

کامل ترین آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان

آموزش کامل بافتنی دو میل در 28 سی دی فارسی به صورت تصویری و کاربردی

     
25,000 تومان buy چکامه افراز 26,000 تومان buy چکامه افراز 20,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1479405511 چکامه افراز N1479143295 چکامه افراز N1479054794 چکامه افراز N1478163588 چکامه افراز
     
آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی به صورت تصویری - اورجینال آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی - اورجینال آموزش کامل خیاطی با سیما عمرانی - اورجینال
     

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

آموزش تکنیکهای برتر سرمه دوزی و روبان دوزی

آموزش گام به گام خیاطی

22DVD

+ کتاب 700 صفحه ای خیاطی

     
26,000 تومان buy چکامه افراز 15,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1477483056 چکامه افراز N1477309509 چکامه افراز N1477309029 چکامه افراز N1477308944 چکامه افراز
     
آموزش بستن شال - اورجینال بسته طلایی و جامع آشپزی در ده عدد دی وی دی - اورجینال کاملترین مجموعه آموزش کامل آشپزی ایرانی - اورجینال آموزش خیاطی به روش آسان در 42 عدد سی دی - اورجینال
     

حتما میدونید زیبایی بستن شال به سبک جدید با آرایش خاص خودش زیباست .قدم به قدم..

مجموعه بزرگ آموزش آشپزی به زبان فارسی
آموزش طبخ انواع غذای های ایرانی و خارجی

با این مجموعه شما هنر آشپزی ایرانی را در منزل و به راحتی میاموزید

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

     
15,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1477308811 چکامه افراز N1477308696 چکامه افراز N1477307357 چکامه افراز N1477567236 چکامه افراز
     
پکیج طلایی آموزش کامل خیاطی مردانه کامل ترین و جامع ترین بسته در ایران به صورت فیلم آموزشی - اورجینال مجموعه آموزش کامل خیاطی به زبان فارسی(4DVD) - اورجینال آموزش کامل خیاطی خانم خدایاری - اورجینال آموزش خیاطی زنانه - اورجینال
     

بهترین و کامل ترین مجموعه آموزش خیاطی مردانه در ایران

خیاطی یک هنراست با این برنامه خیاطی را آسان وسریع یادبگیرید

حدود ۱۴ ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

سری کامل آموزش خیاطی برای بانوان.آموزش قدم به قدم تصویری

     
22,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1477226784 چکامه افراز N1477309431 چکامه افراز N1476731098 چکامه افراز N1476546895 چکامه افراز
     
مجموعه بزرگ آموزش کامل خیاطی و بافتنی در 30 سی دی تصویری فارسی - اورجینال آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI - اورجینال آموزش کامل آرایش و پیرایش بانوان(چهره سازان) - اورجینال مجموعه آموزش کامل گل سازی - اورجینال
     

** مجموعه آموزش کامل خیاطی و بافتنی **

آموزش کامل آشپزی FOOD SAFARI

توسط بهترین آرایشگر زن ایران در 8 حلقه دی وی دی

آموزشی بسیار مفید برای خود اشتغالی و در آمد زایی !

     
25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 22,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1476546840 چکامه افراز N1476546500 چکامه افراز N1476537129 چکامه افراز N1476536983 چکامه افراز
     
آموزش کامل منشیگری - اورجینال آموزش کامل تصویری دفاع شخصی ویژه بانوان - اورجینال پکیج طلایی آموزش سفره آرایی و میوه آرایی 1 و 2 و 3 معادل 5 DVD - اورجینال آموزش کامل سفره آرایی - اورجینال
     

کاملا تصویری
به زبان فارسی
مناسب برای منشی ها
افراد جویای کار

دیگر نگران مزاحمین خیابانی نباشید!

مدرس : مریم اصغریان
***سفره غذای خود را به بهترین شکل تزئین و زیبا کنید***

استاد آموزش دهنده: مهرانگیز صمیمی

     
20,000 تومان buy چکامه افراز 15,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1476343997 چکامه افراز N1476343937 چکامه افراز N1476342131 چکامه افراز N1476342084 چکامه افراز
     
شمع تزئینی.آموزش تصویری شمع سازی.Training Candle - اورجینال بسته آموزشی (مجموعه آموزش کامل فارسی کادو آرایی ) - اورجینال راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک از بدو تولد و حتی حاملگی تا ۲ سالگی - اورجینال آموزش کامل آرایشگری بانوان - اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه آموزش کادو آرایی

دوبله 2 DVD

۳۰ فیلم آموزشی بارداری و نگهداری از نوزاد

آموزشی جامع به همراه جدیدترین تکنیک های آرایشی و زیبائی

     
25,000 تومان buy چکامه افراز 22,000 تومان buy چکامه افراز 20,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1476341823 چکامه افراز N1476341768 چکامه افراز N1476341628 چکامه افراز N1476175029 چکامه افراز
     
سری جدید آموزش کامل بستن شال و روسری - اورجینال آموزش آرایشگری شامل میکاپ، گریم، سایه های حرفه ای، شینیون، کوتاهی، انواع بافت، رنگ ومش - اورجینال آموزش کامل از مبتدی تا پیشرفته خیاطی استاد قاسمی راوندی و خانم فاطمه خدایاری - اورجینال آموزش کامل گل آرایی وساخت دسته گل انگلیسی - اورجینال
     

آموزش گام به گام هر طرح بطور کامل و بسیار جذاب وآموزنده

توسط برجسته ترین اساتید و مدرسین حرفه ای ایران

حدود 30 ساعت آموزش تکنیکهای مختلف در خیاطی

130 نمونه گل آرایی و ساخت دسته گل به صورت تصویری

     
15,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 22,000 تومان buy چکامه افراز
     
     
               
N1476174735 چکامه افراز N1476035952 چکامه افراز N1475733546 چکامه افراز N1475733477 چکامه افراز
     
کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک - اورجینال آموزش آشپزی شیرینی پزی و پخت ماهی - اورجینال آموزش تصویری آرایش چشم و ابرو - اورجینال آموزش تصویری آرایشگری زنانه - اورجینال
     

کامل ترین مجموعه آموزش قبل حاملگی- پس از حاملگی- مراقبت نوزاد و کودک

پخت انواع شیرینی و شکلات برای کودکان خود و سفره آرایی و...

از مقدمانی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

     
19,000 تومان buy چکامه افراز 18,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز 25,000 تومان buy چکامه افراز
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code