متلب سایت | مرجع آموزش هوش …

نوشته شده در موضوع خرید آموزش آرایشگری در 19 دسامبر 2014
متلب سایت | مرجع آموزش هوش ...

b126b icrom20142 متلب سایت | مرجع آموزش هوش ...

در ادامه مقالات کنفرانس ICROM2014 برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

 

* “Design, Simulation and Optimization of a Novel DCElectroosmotic Micro-infusion Pump”

[لینک دانلود +]
* “Management of Change propagation in Mechatronic Product Design Based on Minimum Cost of Changes”

[لینک دانلود +]
* “Mechanical Design, doing and tracking control of a seven grade of leisure surplus pimp using discontineous lyapunov-based controller”

[لینک دانلود +]
* “A Fast Kinematic-Based Control Method for Lowerlimb Power Augmentation Exoskeleton”

[لینک دانلود +]
* “4-D physique viewpoint in sagittal craft for care-receiver patient can be estimated by regulating usually twin lowreolution tactile sensors mounted on drudge arms”

[لینک دانلود +]
* “Implementation of Analytic Iterative Redundancy Resolution Technique on KNTU Cable Robot”

[لینک دانلود +]
* “A Real-time Coverage and Tracking Algorithm for UAVs formed on Potential Field”

[لینک دانلود +]
* “RoboParrot: A Robotic Platform for Human Robot Interaction, box of Autistic Children”

[لینک دانلود +]
* “Determining Mood around Emotions Observed in Face by Induction”

[لینک دانلود +]
* “Adaptive H∞ Controller Based on GA-Hybrid Wavelet RBF for Robot Arm”

[لینک دانلود +]
* “Adaptive Position/Force Control of Robot Manipulators with Force Estimation”

[لینک دانلود +]
* “Robust Output Feedback Control for a Class of Nonlinear Systems”

[لینک دانلود +]
* “The Effect of Employing Humanoid Robots for Teaching English on Students’ Anxiety and Attitude”

[لینک دانلود +]
* “Social Robots as Assistants for Autism Therapy in Iran: Research in Progress”

[لینک دانلود +]
* “Actor-Critic Neural Network Reinforcement Learning for Walking Control of a 5-Link Bipedal Robot”

[لینک دانلود +]
* “Analysis of Tactile Imprints for Multi-Fingered Robot Hands”

[لینک دانلود +]
* “Synthesis of System for Automatic Formation of Multilink Manipulator Velocity”

[لینک دانلود +]
* “Detecting finger transformation by sequence of electromyography signals for use in control of robots”

[لینک دانلود +]
* “A complement for underline sequence of emotions basedon Speech Analysis; Applications to Human-Robot Interaction”

[لینک دانلود +]
* “Offset-Free Adaptive Nonlinear Model Predictive Control for Pneumatic Servo System”

[لینک دانلود +]
* “LQR Motion Control and Analysis of a Prototype Spherical Robot”

[لینک دانلود +]
* “Brain-Robot interface: specifying left and right hand EEG signals by SVM”

[لینک دانلود +]
* “A Mechatronic System Mounted on Insole for Analyzing Human Gait”

[لینک دانلود +]
* “Fast Object Tracking with Long-Term Occlusions Handling in Dynamic Scenes”

[لینک دانلود +]
* “Using Rapidly Random Trees and Linear Pro-gramming for Stable Operation of a Multi-Robot System on Domes”

[لینک دانلود +]
* “Control System Design of an Active Assistive Exoskeletal Robot for Rehabilitation of Elbow and Wrist”

[لینک دانلود +]
* “Stable Walking of Quadruped Robots Using Fuzzy Back-stepping Approach”

[لینک دانلود +]
* “A Control Approach for Five Bar Linkage Manipulator Based on Imperialist Competitive Algorithm”

[لینک دانلود +]
* “Gait Generation and Transition for a Five-Link Biped Robot by Central Pattern Generator”

[لینک دانلود +]
* “Fuzzy Supervisory Assisted Impedance Control to Reduce Collision Impact”

[لینک دانلود +]
* “Optimum Determination of Motor Mount locations for a Cable-driven Rehabilitation Robot”

[لینک دانلود +]
* “Adaptive Robust Sliding Mode Controller Design for Full Control of Quadrotor with External Disturbances”

[لینک دانلود +]
* “Geometric Control of a Brachiation Robot regulating Controlled Lagrangians Method”

[لینک دانلود +]
* “Nonlinear Optimal Control around Finite Time Horizon State-dependent Riccati Equation”

[لینک دانلود +]
* “The Nonlinear Suboptimal Diving Control of an Autonomous Underw ater Vehicle”

[لینک دانلود +]
* “The State-dependent Set-point Regulation and Tracking Control of Horizontal Motion of AUV”

[لینک دانلود +]
* “A Comparative Study on SMC, OSMC and SDRE for Robot Control”

[لینک دانلود +]
* “High Precision Electro-Hydraulic Self Leveling Platform system”

[لینک دانلود +]
* “Push Recovery for NAO Humanoid Robot”

[لینک دانلود +]
* “Automated Synthesis of Optimal Controller Using Multi-Objective Genetic Programming For Two- Mass-Spring System”

[لینک دانلود +]
* “Comparison of Nearest Neighbor and Probabilistic Data Association Methods for Non-linear Target Tracking Data Association”

[لینک دانلود +]
* “Real-Time Haptic Simulation of Soft Tissue Deformation”

[لینک دانلود +]
* “Conceptual Design of a Lower Limb Motion Assist Robot with Bodyweight Support”

[لینک دانلود +]
* “Dynamic Balancing of Two Planar Parallel 3-DOF Mechanisms but Counter-Rotations”

[لینک دانلود +]
* “Gas Turbine Fault Detection and Identification by regulating Fuzzy clustering methods”

[لینک دانلود +]
* “Reduced Order Representation of Robust Multi-target Multi-agent Sensor Allocation”

[لینک دانلود +]
* “Study on a Effect of Axial Forces on Dynamic Stiffening of a 3-RPR Planar Parallel Manipulator with Flexible Intermediate Links”

[لینک دانلود +]
* “Coverage Control Considering Unknown Moving Obstacles Avoidance”

[لینک دانلود +]
* “Forbidden Region Virtual Fixture for Nonlinear Teleoperation Systems with Variable Time Delays”

[لینک دانلود +]
* “Free Chattering Sliding Mode Control with Adaptive Algorithm for Ground Moving Target Tracking”

[لینک دانلود +]
* “Dynamics Modeling of a Biped Robot with Active Toe Joints”

[لینک دانلود +]
* “Singularity Analysis of a Novel Three Translational DoF Parallel Robot Considering Kinematic Asymmetric Property”

[لینک دانلود +]
* “Multi Scale CRF Based RGB-D Image Segmentation Using Inter Frames Potentials”

[لینک دانلود +]
* “Coverage Control in Non-Convex Environment Considering Unknown Non-Convex Obstacles”

[لینک دانلود +]
* “Experimental Study on Task Space Control during Physical Human Robot Interaction”

[لینک دانلود +]
* “Offline Path Planning, Dynamic Modeling and Gait Optimization of a 2D Humanoid Robot”

[لینک دانلود +]
* “Dynamics Model and Adaptive Control of Underwater Fish-Like Micro Mobile Robot with PZT Actuator”

[لینک دانلود +]
* “Simulation and Analysis of a TET-Walker Robot Motion”

[لینک دانلود +]
* “Robust Stability for Bilateral Teleoperation Systems Under Time-Varying Delay by Communication Disturba

nce Observer”

[لینک دانلود +]
* “Effect of Motion Parameters on Time Optimal Path of Biped Robot Using PSO Algorithm”

[لینک دانلود +]
* “Suppression of Dynamic Pull-in Instability in Electrostatically Actuated Strain Gradient Beams”

[لینک دانلود +]
* “A High-Speed Low-Power Multitask Digital Vision Chip”

[لینک دانلود +]
* “Control of a Pneumatically Actuated 6-DOF Gough-Stewart Platform”

[لینک دانلود +]
* “FPGA Design and Implementation for Real Time Vision Applications on NTACO Mobile Robot”

[لینک دانلود +]
* “A Full Bio-Inspired Bipedal Gait Locomotion System”

[لینک دانلود +]
* “An RGB-D Based Social Behavior Interpretation System for a Humanoid Social Robot”

[لینک دانلود +]
* “A new Spatiotemporal Virtual Plane to Evaluate the Performance of a Border Coverage Scenarios”

[لینک دانلود +]

* “A Geometrical Approach for Aerial Cooperative Obstacle Mapping regulating RSSI Observations”

[لینک دانلود +]
* “Development of a Tactile Robot for Tumor Detection and Localization in Biological Liver Tissue”

[لینک دانلود +]
* “Sliding Impedance Control for Improving Transparency in Telesurgery”

[لینک دانلود +]
* “Video-Based Multiple Vehicle Tracking at Intersections”

[لینک دانلود +]
* “Networked Control of Mobile Robots Using Switched Systems Theory”

[لینک دانلود +]
* “Damping Control of a Quadrotor with Swinging Load Using Input Shaping Method”

[لینک دانلود +]
* “Dynamics Modeling of Fully-Actuated Humanoids with General Robot-Environment Interaction”

[لینک دانلود +]
* “Online Time-Optimal Trajectory Planning in Dynamic Workspace of Cable Suspended Robots”

[لینک دانلود +]
* “Low Speed Control of AC Servo Motors in No-Load Condition”

[لینک دانلود +]
* “Improving Transparency in Macro-Micro Tele-manipulation by Means of External Force Estimation”

[لینک دانلود +]
* “Adaptive-Neural Network Attitude Controller for a Satellite in Presence of Unknown External Disturbances”

[لینک دانلود +]
* “Designing a 2-DOF Passive Mechanism for Dynamical Calibration of MEMS-based Motion Sensors”

[لینک دانلود +]
* “TL-OSR, a Low Cost Mobile Robot with Open-source Technology Based on Sensor Fusion”

[لینک دانلود +]
* “Modeling of a Two-Stage Flapper-Nozzle electrohydraulic servo valve exposed to acceleration”

[لینک دانلود +]
* “Error Based Self-Regulating PID Angle Control of Variable Structure Redundant Brushed DC Motors”

[لینک دانلود +]
* “Dynamic Modeling and Computed Torque Control of a 3-DOF Spherical Parallel Manipulator”

[لینک دانلود +]
* “Indirect Optimal Trajectory Planning of Robotic Manipulators with a Homotopy Continuation Technique”

[لینک دانلود +]
* “Ball Tracking with a 2-DOF Spherical Parallel Robot Based on Visual Servoing Controllers”

[لینک دانلود +]
* “Parameter Estimation of Hammerstein-Wiener ARMAX Systems Using Unscented Kalman Filter”

[لینک دانلود +]
* “Parallel Spring Simplifies Actuator Output Torque And Improves Feed-Forward Learning”

[لینک دانلود +]
* “Comparing Two Online Tip-Over Avoidance Algorithms for Mobile Manipulators”

[لینک دانلود +]
* An Online Implementation of Robust RGB-D SLAM

[لینک دانلود +]
* “Workspace Determination of Planar Parallel Robots via Progressive Growing Neural Gas Network”

[لینک دانلود +]
* “System Identification of a Humanoid Robot Power Transmission System”

[لینک دانلود +]
* “Range Image Denoising Denoising a Custom Built Multiscale Transform”

[لینک دانلود +]
* “Design and Fabrication of a Robotic Tactile Device for Abdominal Palpation”

[لینک دانلود +]
* “Optimal Nonlinear Trajectory Control of an Unmanned Helicopter”

[لینک دانلود +]
* “Fuzzy Coordination Graphs and Their Application in Multi-Robot Coordination underneath Uncertainty”

[لینک دانلود +]
* “Coordinated Trajectory Tracking and Collision-Avoidance in Dynamic Environment for Robots with Double-Integrated Nonlinear Dynamics”

[لینک دانلود +]
* “Stable Walking of a Quadruped Robot on Uneven Terrains with Friction Constraints”

[لینک دانلود +]
* “Energy Dissipation Rate Control for Planar Quadruped Bouncing Robot Based on a Property of Passive Dynamic Walking”

[لینک دانلود +]
* “A Robust Adaptive Linear Control for a Ball Handling Mechanism”

[لینک دانلود +]
* “Improving a fortitude of speed plan for quadruped robots”

[لینک دانلود +]
* “Coverage Control of a Dynamic Large-Scale Environment Using Sector-Based Sensors”

[لینک دانلود +]
* “Recursive Kane plan for deriving the equations of suit a sequence of robotic arms”

[لینک دانلود +]
* “Velocity Alignment for Multiple Agents Based on Topological Distance with External Disturbances”

[لینک دانلود +]
* “Visual Servoing Control of Robot Manipulator with Jacobian Matrix Estimation”

[لینک دانلود +]
* “Trajectory Tracking of a Quadrotor using Stabilizing Mechanism”

[لینک دانلود +]
* “Control of Non-Linear Systems with Fast Varying- Parameters Using Adaptive-SMC Compensated by Short-Time Linear Quadratic Form Technique”

[لینک دانلود +]
* “On The Determination of a Maximal Inscribed Ellipsoid in a Wrench-Feasible Workspace of the Cable-Driven Parallel Robots”

[لینک دانلود +]
* “Using Singular Perturbation process for control of a crane complement with a stretchable wire and vast pitch angle”

[لینک دانلود +]
* “Design and impelmentation of a orator verification system regulating i-vector and Support Vector Machines”

[لینک دانلود +]
* “Design, Development, Dynamic Analysis and Control of a 2-DOF Spherical Parallel Mechanism”

[لینک دانلود +]
* “A Region Based CAMShift Tracking with a Moving Camera”

[لینک دانلود +]
* “Paths of Two-Wheeled Self-Balancing Vehicles in the Horizontal Plane”

[لینک دانلود +]
* “Regrasp Planning by Throwing and Catching”

[لینک دانلود +]
* “Trajectory Tracking Control of Autonomous Underactuated Hovercraft Vehicles with Limited Torque”

[لینک دانلود +]
* “Statics Modeling of Planar Continuum Robots Using Virtual Energy Method”

[لینک دانلود +]
* “Finite Circular Elements for Modeling of Continuum Robots”

[لینک دانلود +]
* “Impedance Control of a 3RPS Parallel Manipulator”

[لینک دانلود +]
* “Empirical Study on Effect of Surface Texture and Grain Size on Displacement Measurement of Optical Flow Sensors”

[لینک دانلود +]
* “Design, Analysis and Optimization of a Novel Capacitive Pressure Sensor Based on Vertical Comb- Grid Configuration”

[لینک دانلود +]
* “Cooperative Object Transportation by Multiple Mobile Manipulators through a Hierarchical Planning Architecture”

[لینک دانلود +]
* “The hairy consultant complement for hip suit encouragement in gait trainer robot”

[لینک دانلود +]
* “Dynamics Synchronization of a Running of Planar Biped Robots with SLIP Model in Stance Phase”

[لینک دانلود +]
* “Design of an Economical SCARA Robot for Industrial Applications”

[لینک دانلود +]
* “Attitude Control of an Autonomous Octorotor”

[لینک دانلود +]
* “Multi Criteria Design of a Spherical 3-DoF Parallel Manipulator for Optimal Dynamic Performance”

[لینک دانلود +]
* “Modeling and Adaptive Sliding Mode Control of Samen SpaceCam”

[لینک دانلود +]
* “Optimal Path Planning for DRSSI formed Localization of an RF Source by Multiple UAVs”

[لینک دانلود +]
* “Aerial Obstacle Estimation Using RSSI Observations based on OHLOSS Diffraction Model”

[لینک دانلود +]
* “Pattern Generation for Humanoid Robot with Natural ZMP Trajectory”

[لینک دانلود +]
* “Closed-Form Dynamic Formulation of Spherical Parallel Manipulators by Gibbs-Appell Method”

[لینک دانلود +]
* “Learning of Gestures by Imitation regulating a Monocular Vision System on a Humanoid Robot”

[لینک دانلود +]
* “Designing and Implementation of Fractional Order Controller for One Degree of Freedom Servomechanism”

[لینک دانلود +]
* “Dynamic function research of a planar four-bar linkage with 3 clearway joints”

[لینک دانلود +]
* “Geometric pattern of 3R manipulators for three precision poses regulating twin quaternions”

[لینک دانلود +]
* “A Vision-based Automatic Hotline Tracking Approach Using Unscented Kalman Filter”

[لینک دانلود +]
* “Design of a Fuzzy Controller by Minimum Controlling Inputs for a Quadrotor”

[لینک دانلود +]
* “Gait research of walking with Scottish Rite orthosis”

[لینک دانلود +]
* “Inverse Dynamics and Ground Reaction Force Estimation During Walking”

[لینک دانلود +]
* “Hysteresis Modeling and Experimental Validation of a Mechanism Actuated by Shape Memory Alloy Wires”

[لینک دانلود +]
* “Derivation of Dynamic Equations and Parametric Analysis for Dual Arm Mobile Manipulators using Recursive Gibbs-Appell Formulation”

[لینک دانلود +]
* “Adaptive Impedance Control of UAVs Interacting with Environment Using a Robot Manipulator”

[لینک دانلود +]
* “A Soccer Playing Humanoid Robot: Design, Algorithm and Prototype”

[لینک دانلود +]
* “The Design, Implementation, and Stability Analysis of a Human-Inspired Dome-Tethered Robot”

[لینک دانلود +]
* “Numerical Study of a Novel Microfluidic Electroosmotic Mixer with High and Fast Throughput”

[لینک دانلود +]

Article source: http://www.matlabsite.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code