آموزش زبان انگلیسی، عربی …

نوشته شده در موضوع خرید آموزش زبان عربی در 02 نوامبر 2014


شما چه عنوانی برای این موضوعات انتخاب می کنید؟ خطاهای رایج ! اشتباهات رایج !  استثنائات رایج ؟ لطفا نظر بدهید؟

To go home 

We go to home during 4 o`clock each day. غلط

We go  home during 4 o`clock each day. صحیح 

To goو to comeافعال حرکتی هستند وبعد از آنهاباید to بیاید اما home دراین مورداستثنا است.یعنی بعداز goاگر Home بیاید نبایداز to استفاده کنیم  .

 

Each  and  every 

She gave an apple to every of a children.غلط

She gave an apple to  each of a children .صحیح

Each برای دو یا بیشترازدوچیزیاشخص مورداستفاده قرارمی گیرد اما everyبرای بیشترازدوچیزیاشخص مورد استفاده قرارمی گیرد.

  در everyگروه مورد نظراست ولی در  Each تک تک افراد مورد نظراست. 

 

His  and  her  

Ali visits her aunt each Sunday . غلط

Ali visits   his aunt each Sunday .صحیح

 چون مرجع ضمیر ALI است پس بایداز His استفاه کنیم که یک ضمیر اشاره کننده به مذکراست .اگربجای   Aliیک اسم مؤنث داشتیم در آن صورت از her استفاده می کردیم . 

A  and  one 

Ali found one ring in a street. غلط

Ali found  a ring in a street.صحیح .

از oneزمانی استفاده می کنیم که عدد مورد تأکید قرار گرفته باشد.مانند:                                Hegave me  one book instead of two (اوبه جای دو کتاب , یک کتاب به من داد.) 

House  and  home  

You should go to your  house now. غلط

You should go to your home now . صحیح

House به هر ساختمانی که برای سکونت استفاده می شود اشاره می کند اما home به خانه خاصی که فرد یا افرادی د ر آن زندگی می کنند اشاره می کند . 

 Game and  play  

Thay had a good play of football.  غلط     Thay had a good  game  of football. صحیح    

 Play  بیشتر معنی سرگرمی می دهد.د ر این مورد باید ا ز game  استفاده کرد.

 Woman and  wife

The man  saw his  woman in a travel . غلط

The man  saw his mother in a street. صحیح

در زبان انگلیسی تفاوت آشکاری بین lady و  mother وجود دارد . wifeزنی است که بامردی ازدواج کرده است و اکنون همسر اوست .اما کلمه lady عمومیت دارد. 

Hair 

The man  has prolonged hairs . غلط

The man  has prolonged hair .  صحیح

 در این معنی نمی توانیم کلمه   hair را به صورت جمع استفاده کنیم ودر واقع یک اسم غیر قابل شمارش محسوب می شود .البته اگر منظورمان یک یا چند رشته مو باشد می توانیم این کلمه را جمع ببندیم مانند:

 I found dual prolonged hairs in my food . 

   Country 

I spend my holidays in a  country . غلط

I spend my holidays in  the nation . صحیح

کلمه nation اگر همراه با a بیاید به معنای کشور است.اگر این کلمه همراه با a بیاید به معنای منطقه خارج از شهر (ییلا ق ) است. 

Fish 

 Yesterday we had   fishes for dinner. غلط

 Yesterday we had  fish  for dinner   . صحیح

Fish به عنوان غذا یا به صورت تعداد زیاد همیشه مفرد است ونمی توان آنرا جمع بست .بندرت زمانی که ماهی به صورت تکی یا به تعداد کم مورد نظرمان باشد آن را جمع می بندیم .مانند

I held 3 tiny fishes .       من سه ماهی کوچک گرفتم.  

Money  

All her income  are kept in the  bank . غلط

All her income  is kept in the  bank   صحیح

 Money  یک اسم غیر قابل شمارش است و همیشه فعل مفرد است. 

Know and  learn

Mina went to propagandize to know English . غلط

Mina went to propagandize to  learn English. صحیح   

Know به معنای دانستن وشناختن است و در مواقعی استفاده می شود که یادگیری پایان یافته است .مثال

He knows to swim.            (او می داند چطور شنا کند )

 

Few  and a few  

Although a doubt was easy,a few boys were means to answer it. غلط

Although a doubt was easy,  few boys were means to answer it . صحیح

 

تفاوت Few   و a few : هردو به معنای تعداد کم است . اما منظور از  Few کوچکترین حد ممکن است به معنی جمله دوم توجه کنید : گر چه سوال آسان بود کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد .  به مثال دیگر در باره a few توجه کنید: 

Although a doubt was difficult, a few boys were means to answer it.

گرچه سوال مشکل بود , چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند. 

Goes to school 

My sister goes to a propagandize . غلط  

My sister goes to propagandize . صحیح

 Goes to propagandize به معنای دانش آموز بودن است اما goes to a propagandize به معنای دیدار از مدرسه مثلاً برای یک بار است .   

Article source: http://amuzeshzaban.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code